Links
Comment on page

Cách vào trang quản trị (CMS)

Trang quản lý hệ thống giải pháp ACheckin của mỗi tài khoản workspace
Truy cập theo tên miền sau
[Tên workspace].acheckin.vn
Ví dụ: Tên workspace: test1 --> tên miền: test1.acheckin.vn
Sau đó đăng nhập vào theo thông tin đã đăng ký.