Cách vào trang quản trị (CMS)

Trang quản lý hệ thống giải pháp ACheckin của mỗi tài khoản workspace

Truy cập theo tên miền sau

[Tên workspace].acheckin.vn

Ví dụ: Tên workspace: test1 --> tên miền: test1.acheckin.vn

Sau đó đăng nhập vào theo thông tin đã đăng ký.

Đăng ký tài khoản

Last updated