Thêm văn phòng

Sử dụng để chấm công bằng Vị Trí hoặc chấm công qua QR Code tĩnh

Trang quản trị (CMS) → Quản lý tài nguyên → Văn phòng

Để thêm được QR Code tĩnh hoặc checkin bằng Vị Trí (Location) cần tạo/thêm văn phòng. Mỗi văn phòng được tạo tương ứng với 1 QR Code hoặc 1 vị trị

Điền các trường thông tin văn phòng như bên dưới:

Trong đó:

  • Địa chỉ văn phòng: Tìm kiếm địa chỉ văn phòng trên bản đồ có sẵn, hoặc tìm kiếm bằng cách thêm tọa độ (vĩ độ, kinh độ)

  • Khoảng cách checkin (m): Cho phép nhân viên chỉ checkin được khi ở tại vị trí có khoảng cách nhất định được thiết lập sẵn (Ví dụ: Khoảng cách nhân viên checkin được là cách công ty trong bán kính 10m).

Điền các thông tin khác đầy đủ và ấn Đồng ý để hoàn tất.

Last updated