Thiết lập quyền leader/ người duyệt đơn cho công ty

Thiết lập người đứng đầu công ty và có quyền xem thông tin toàn bộ nhân viên

Vị trí: CMS → Quản lý nhân sựCông Ty

Leader của công ty sẽ có quyền xem đơn nghỉ của tất cả các cấp và chỉ duyệt được cấp dưới mình gần nhất là Leader của các phòng hoặc nhân viên dưới quyền trực tiếp của họ.

Chỉnh sửa người đứng đầu và duyệt đơn cho công ty

Chọn biểu tượng chỉnh sửa màu cam như hình

Điền vào toàn bộ các trường, đặc biệt lưu ý trường Leader - Đây là trường bắt buộc

Thêm danh sách và thiết lập công ty mới

Nếu sơ đồ nhân sự của workspace có nhiều công ty con thành viên thì cần thiết lập thêm danh sách các công ty.

Chọn Thêm công ty --> thiết lập các trường thông tin

Last updated