Links
Comment on page

Logo và màu sắc ứng dụng của workspace

Mỗi doanh nghiệp có một nhân diện riêng về logo và màu sắc thương hiệu. ACheckin cho phép thay đổi theo từng workspace
Vị trí: CMS → Hệ thống → Cấu hình → Cấu hình chung
Tại đây, bạn có thể lựa chọn thay đổi màu sắc và logo mới của công ty. Ấn Cập nhật để hoàn thành thay đổi