Logo và màu sắc ứng dụng của workspace

Mỗi doanh nghiệp có một nhân diện riêng về logo và màu sắc thương hiệu. ACheckin cho phép thay đổi theo từng workspace

Vị trí: CMS → Hệ thống → Cấu hình → Cấu hình chung

Tại đây, bạn có thể lựa chọn thay đổi màu sắc và logo mới của công ty. Ấn Cập nhật để hoàn thành thay đổi

Last updated