Links

Thiết lập quyền Leader/ Người duyệt đơn cho từng Phòng/Ban/Nhóm

Thiết lập người đứng đầu mỗi đơn vị (phòng/ban/nhóm). Có quyền xem thông tin nhân viên và xét duyệt các yêu cầu về chấm công, báo nghỉ, báo muộn của nhân viên trong đơn vị đó.
Vị trí: CMS → Quản lý nhân sự → Công Ty
Thứ tự quyền sẽ xét theo thứ tự cây nhân sự đã thiết lập. Phần hướng dẫn dưới đây được làm theo cây nhân sự Công ty --> Phòng --> Ban --> Nhóm --> Nhân Viên
Để tạo mới, chỉnh sửa và thêm nhân viên ấn vào các nút Phòng/Ban/Nhóm/Nhân viên
Danh sách Phòng/Ban/Nhóm cần cài đặt công ty và Leader cho từng nhóm --> Chọn Thêm mới hoặc ở mục Hành động chọn biểu tượng để xem hoặc chỉnh sửa
Điền toàn bộ các trường trong khung rồi ấn Cập nhật
Thêm phòng
Thêm ban
Để thêm nhân viên vào từng nhóm thì chọn Nhân viên --> Chuyển sang danh sách nhân viên để thêm vào.
Clip hướng dẫn set quyền duyệt đơn cho Leader