Thiết lập Workplace

Workplace - Nơi đăng tải các thông tin, thông báo, sự kiện và để mọi nhân viên có thể trao đổi trong workspace.

Vị trí: CMS/Ứng dụng ACheckin → Workplace

Thiết lập ban đầu bảng tin

Vị trí: CMS → Workplace → Cấu hình Workplace

Trong đó:

  • Cho phép tất cả viết bài: Thiết lập có cho mọi nhân viên đăng bài trên workplace không hay chỉ những người được phân quyền quản trị mới đăng bài được.

  • Bật bản tin đặc biệt: Là phần tiêu đề nổi bật được đăng tải trên workplace

Đăng thông tin lên bản tin

Nhân viên/Người quản lý sẽ đăng tin tại ứng dụng ACheckin (Nếu được Cho phép tất cả viết bài ở hướng dẫn phía trên). Tuy nhiên, người quản lý có thể đăng tin trên CMS.

Vị trí: CMS → Workplace → Bản tin

Danh sách bài viết đã tạo sẽ được hiển thị trên màn hình. Để thêm bài viết mới ấn chọn Thêm bài viết

Chọn loại bài viết, điền nội dung, upload file hoặc ảnh, bật tắt bình luận và chọn phân quyền xemtất cả mọi người hoặc Giới hạn phòng ban cụ thể.

Trong đó:

  • Bài viết: Dạng tin tức, thông báo, bài viết bình thường.

  • Đánh giá: Dạng bài viết đánh giá từ thấp đến cao của 1 chủ để nào đó. Có thể chọn người đánh giá ẩn danh hoặc công khai.

  • Thăm dò ý kiến: Dạng bài viết cho phép người xem đưa ra ý kiến bình chọn với các sự lựa chọn khác nhau. Có thể chọn người đánh giá ẩn danh hoặc công khai. Có thể chọn nhiều lựa chọn.

Đăng thông báo lên bản tin

Chỉ người quản lý có quyền đăng thông báo trên CMS, có thể chọn loại thông báo gửi cho tất cả nhân viên hoặc gửi cho từng cá nhân được chọn.

Vị trí: CMS → Workplace → Thông báo

Chọn thêm thông báo. Nhập đủ thông tin những trường có dấu sao.

Trong đó:

  • Gửi tất cả: Gửi cho toàn bộ nhân viên trong công ty

  • Gửi từng người: Gửi cho các cá nhân được chọn, bằng cách nhập email người được gửi thông báo

Đăng Sự kiện

Chỉ người quản lý có quyền tạo sự kiện trên CMS. Danh sách các sự kiện đã tạo và thông tin cụ thể sẽ được hiển thị trên màn hình.

Vị trí: CMS /Workplace --> Sự kiện --> Thêm sự kiện

Điền đầy đủ các thông tin, những nội dung có dấu sao đỏ là thông tin bắt buộc cần điền, và ấn đồng ý để thêm sự kiện.

Last updated