Links

Thiết lập Workplace

Workplace - Nơi đăng tải các thông tin, thông báo, sự kiện và để mọi nhân viên có thể trao đổi trong workspace.
Vị trí: CMS/Ứng dụng ACheckin → Workplace
Giới thiệu tính năng Workplace

Thiết lập ban đầu bảng tin

Vị trí: CMS → Workplace → Cấu hình Workplace
Trong đó:
  • Cho phép tất cả viết bài: Thiết lập có cho mọi nhân viên đăng bài trên workplace không hay chỉ những người được phân quyền quản trị mới đăng bài được.
  • Bật bản tin đặc biệt: Là phần tiêu đề nổi bật được đăng tải trên workplace
Màn hình hiển thị sau khi đăng Bản tin đặc biệt

Đăng thông tin lên bản tin

Nhân viên/Người quản lý sẽ đăng tin tại ứng dụng ACheckin (Nếu được Cho phép tất cả viết bài ở hướng dẫn phía trên). Tuy nhiên, người quản lý có thể đăng tin trên CMS.
Vị trí: CMS → Workplace → Bản tin
Danh sách bài viết đã tạo sẽ được hiển thị trên màn hình. Để thêm bài viết mới ấn chọn Thêm bài viết
Chọn loại bài viết, điền nội dung, upload file hoặc ảnh, bật tắt bình luận và chọn phân quyền xemtất cả mọi người hoặc Giới hạn phòng ban cụ thể.
Điền thông tin vào những phần có dấu sao đỏ
Lựa chọn phân quyền xem cho riêng công ty, phòng, ban, nhóm
Trong đó:
  • Bài viết: Dạng tin tức, thông báo, bài viết bình thường.
  • Đánh giá: Dạng bài viết đánh giá từ thấp đến cao của 1 chủ để nào đó. Có thể chọn người đánh giá ẩn danh hoặc công khai.
Điền thông tin đánh giá
Bài viết đánh giá được hiển thị
  • Thăm dò ý kiến: Dạng bài viết cho phép người xem đưa ra ý kiến bình chọn với các sự lựa chọn khác nhau. Có thể chọn người đánh giá ẩn danh hoặc công khai. Có thể chọn nhiều lựa chọn.
Điền thông tin thăm dò ý kiến
Bài viết thăm dò ý kiến được hiển thị
Để xem kết quả bình chọn đánh giá/thăm dò ý kiến thì tại danh sách bản tin ấn biểu tượng
Kết quả đánh giá/ thăm dò ý kiến
Để in kết quả đánh giá/ thăm dò ý kiến dạng biểu đồ tròn chọn biểu tượng mũi tên

Đăng thông báo lên bản tin

Chỉ người quản lý có quyền đăng thông báo trên CMS, có thể chọn loại thông báo gửi cho tất cả nhân viên hoặc gửi cho từng cá nhân được chọn.
Vị trí: CMS → Workplace → Thông báo
Chọn thêm thông báo. Nhập đủ thông tin những trường có dấu sao.
Trong đó:
  • Gửi tất cả: Gửi cho toàn bộ nhân viên trong công ty
Hiển thị thông báo tại ACheckin
  • Gửi từng người: Gửi cho các cá nhân được chọn, bằng cách nhập email người được gửi thông báo
Clip hướng dẫn sử dụng bảng tin & thông báo trên Workplace

Đăng Sự kiện

Chỉ người quản lý có quyền tạo sự kiện trên CMS. Danh sách các sự kiện đã tạo và thông tin cụ thể sẽ được hiển thị trên màn hình.
Vị trí: CMS /Workplace --> Sự kiện --> Thêm sự kiện
Điền đầy đủ các thông tin, những nội dung có dấu sao đỏ là thông tin bắt buộc cần điền, và ấn đồng ý để thêm sự kiện.
Sự kiện được tạo xong, sẽ xuất hiện QR Code để nhân viên tham gia Checkin, nếu muốn tải danh sách điểm danh nhân viên đã tham gia ấn