Links

Thiết lập hình thức chấm công

Thiết lập hình thức Checkin tại CMS

Vị trí: Quản lý nhân sự --> Hình thức Checkin
Lựa chọn hình thức Checkin

Thiết lập hình thức Checkin tại ACheckin

Vị trí: Ứng dụng ACheckin --> Xem thêm --> Hình thức checkin
Các bước thiết lập hình thức checkin
Lựa chọn các hình thức checkin
Chỉ tài khoản khởi tạo (tài khoản owner) hoặc tài khoản có quyền Quản lý mới có quyền thiết lập tại CMS hoặc ACheckin.