Thiết lập hình thức chấm công

Thiết lập hình thức Checkin tại CMS

Vị trí: Quản lý nhân sự --> Hình thức Checkin

Thiết lập hình thức Checkin tại ACheckin

Vị trí: Ứng dụng ACheckin --> Xem thêm --> Hình thức checkin

Chỉ tài khoản khởi tạo (tài khoản owner) hoặc tài khoản có quyền Quản lý mới có quyền thiết lập tại CMS hoặc ACheckin.

Last updated