Báo cáo chấm công

Hướng dẫn xuất file báo cáo châm công

Vị trí: CMS → Quản lý nhân sự → Báo cáo chấm công

Thiết lập báo cáo chấm công

Trước khi xuất báo cáo chấm công, người quản lý cần thiết lập các quy chuẩn và thông tin cần thiết trong báo cáo.

Chọn Thiết lập báo cáo

Thiết lập khoảng thời gian cho phép nhân viên đi muộn mà không tính trừ công

Thiết lập các quy ước ký hiệu xuất hiện trong báo cáo

Xuất báo cáo ngày công

Chọn Báo cáo

Chọn Loại Báo cáo phù hợp và thời gian để xuất File Excel về thiết bị. Trong đó:

  • Checkin new: Thống kê ngày công tổng quan của nhân viên trong công ty/phòng/ban/team tùy chọn

  • Xin Nghỉ: Thống kê ngày, lý do và các đơn xin nghỉ của nhân viên trong tháng

  • Thời gian đi muộn: Thống kê số lần và tổng số giờ đi muộn của nhân viên

  • Số lần Checkin: Số lần nhân viên Checkin trong tháng

  • Tăng ca: thống kê số lượng, ngày tháng tăng ca của nhân viên trong công ty.

  • Chi tiết chấm công new: Thống kê chi tiết dự liệu chấm công (dữ liệu Checkin/out; dữ liệu ngày công, ngày phép....) của tất cả nhân viên trong công ty/phòng/ban/nhóm tuỳ chọn.

  • Chi tiết chấm công: Thống kê chi tiết dự liệu chấm công (dữ liệu Checkin/out; dữ liệu ngày công, ngày phép....) của từng nhân viên trong công ty/phòng/ban/nhóm tuỳ chọn. Mục đích để gửi bảng công cho từng cá nhân.

  • Làm việc từ xa : Thống kê nhân viên làm việc từ xa.

  • Vị trí Checkin: Thống kê dữ liệu về vị trí Checkin của nhân viên (Trong trường hợp công ty chọn thiết lập hình thức Checkin qua vị trí).

Last updated