Thiết lập đơn duyệt bù công

Thiết lập các loại cài đặt đơn duyệt bù công, giúp Leader quản lý và thống kê các đơn duyệt bù công của nhân viên và xuất báo cáo chấm công chính xác nhất.

Vị trí: CMS --> Quản lý nhân sư --> Báo cáo chấm công --> Đơn duyệt bù công

Trong đó:

  • Cài đặt: Thiết lập "Thời gian gửi/duyệt đơn bù công", chỉ cho phép gửi và duyệt đơn bù công trong thời gian cho phép và nếu quá thời gian đó các đơn bù công không được chọn sẽ mặc định sẽ chuyển sang trạng thái "Từ chối" hoặc "Đồng ý" và chuyển sang mục lịch sử tại App ACheckin của leader. Chọn "Cập nhật" để lưu.

Ví dụ: Chọn thời gian gửi/ duyệt đơn bù công như ảnh trên (Từ ngày 1 tới ngày 31 cùng tháng)

  • Trong tháng 5, nhân viên: được phép gửi đơn bù công của các ngày thiếu công từ ngày 1 đến 31 tháng 5. Từ ngày 1/6 nhân viên chỉ có thể gửi đơn bù công của tháng 6.

  • Leader: Được duyệt các đơn bù công của tháng 5, từ ngày 1 đến này 31 tháng 5. Sang 1/6 chỉ được duyệt các đơn của tháng 6. Những đơn chưa được duyệt của tháng 5, sẽ tự động "Từ chối" hoặc "Đồng ý" theo cài đặt của admin và sẽ được nhắc leader vào ngày duyệt đơn cuối cùng.

Admin xem danh sách đơn bù công

  • Lựa chọn các trường tìm kiếm: Ngày bắt đầu, ngày kết thúc, Trạng thái, lý do bù công, tên, email,... và ấn tìm kiếm để lọc kết quả mong muốn;

  • Chọn "Xuất đơn duyệt bù công" để xuất dữ liệu đã tìm kiếm;

  • Để thay đổi trạng thái đơn duyệt bù công: Admin Click chọn đơn muốn thay đổi, chọn "Từ chối" hoặc "Đồng ý", đơn bù công của nhân viên sau khi thay đổi trạng thái sẽ được cập nhật các thay đổi đó tại dữ liệu nhân viên và các loại báo cáo chấm công.

Last updated