Hướng dẫn quản lý theo dõi các đơn Đăng ký/ Đổi/ Xoay ca làm việc

Người quản lý (leader) - Theo dõi lịch sử các đơn đăng ký/ đổi ca/ xoay ca làm việc của nhân viên.

Vị trí: CMS --> Quản lý nhân sự --> Đơn báo/ Làm thêm --> Ca làm việc

Bạn muốn xem tổng hợp tình trạng các đơn Đổi ca/ Xoay ca/ Đăng ký ca chọn vào các phần tương ứng. Tại CMS người quản lý có thể xem thông tin chi tiết và trạng thái các đơn, có thể xóa nhưng không có chức năng duyệt đơn.

Muốn duyệt đơn Đổi ca/ Xoay ca/ Đăng ký ca của nhân viên vui lòng xem hướng dẫn duyệt ca làm việc cho quản lý.

Last updated