Hướng dẫn duyệt ca làm việc cho quản lý

Người quản lý (leader) - Duyệt đăng ký và chỉnh sửa ca làm việc

Thiết lập tự động duyệt và cài đặt thời gian cho phép nhân viên gửi đơn đăng ký/xoay ca/đổi ca

Vị trí: CMS --> Hệ thống --> Cấu hình --> Cấu hình chung

Admin có quyền thiết lập tự động duyệt ca, chức năng này mặc định tắt. Khi bật chức năng "Tự động duyệt đăng ký/thay đổi/xoay ca", nhân viên sau khi gửi yêu cầu duyệt đăng ký/thay đổi/xoay ca, không cần leader duyệt mà vẫn được cập nhật ca mới tại lịch làm việc, và các loại báo cáo chấm công.

Admin có quyền thiết lập Cho phép nhân viên đăng ký/xoay ca/đổi ca trong ngày, chức năng này mặc định tắt. Khi bật chức năng, nhân viên có đăng ký/thay đổi/xoay ca trong ngày, khi ca mong muốn đăng ký/ đổi/xoay chưa kết thúc và không trùng với ca hiện tại của nhân viên.

Để thuận tiện cho việc sắp xếp và quản lý ca làm việc của nhân viên được tốt nhất và có kế hoạch, Admin nên để mặc định tắt 2 chức năng này, lúc này nhân viên chỉ có thể gửi đơn Đăng ký/xoay/đổi ca cho ngày hôm sau, và leader phải duyệt thì ca làm việc mới có hiệu lực

Hướng dẫn leader duyệt ca làm việc

Nếu tắt chức năng "Tự động duyệt đăng ký/thay đổi/xoay ca", khi nhân viên gửi yêu cầu đăng ký/thay đổi/xoay ca, Leader cần phải duyệt ca theo hướng dẫn dưới đây.

Vị trí: Ứng dụng ACheckin → Lịch làm việc

Ở mục Duyệt đơn ấn vào từng loại đơn để xem thông tin và lựa chọn Từ chối hoặc Đồng ý

  • Đồng ý: Nếu leader đồng ý đơn đăng ký thì ca mà nhân viên đã đăng ký sẽ được áp dụng cho ngày đó.

  • Từ chối: Nếu leader từ chối đơn đăng ký thì ca mà nhân viên đăng ký sẽ không được áp dụng.

Mục Đơn của bạn là những đơn bạn có quyền duyệt, còn mục Đơn khác là đơn của quản lý khác bạn chỉ có quyền xem.

Last updated