Hướng dẫn đăng ký và chỉnh sửa ca làm việc cho nhân viên

Vị trí: Ứng dụng ACheckin → Lịch làm việc

Đăng ký ca làm việc

Nhân viên có thể đăng ký các ca làm việc khác nhau mà nhà quản trị đã tạo trên CMS

Chọn ngày muốn đăng ký ca và ca muốn đăng ký trong ngày hôm đó. Chọn Đăng ký để hoàn tất

Lưu ý: Nếu thời gian ca đăng ký bị trùng với ca đang làm hiện tại thì sẽ không đăng ký được. Muốn đổi sang ca mới thì sử dụng chức năng xoay ca.

Thay đổi ca làm việc

Nhân viên có thể đổi ca làm việc của mình trên ứng dụng ACheckin

Điền thông tin

  • Ca muốn đổi: Chọn ca muốn đổi trong ngày hôm đó

  • Đổi với ai: Nhập email người muốn đổi

  • Người duyệt đổi: Nhập email người quản lý trực tiếp (leader)

Xoay ca (đổi sang ca khác)

Nhân viên có thể chủ động gửi đơn thay đổi ca làm trong ngày

Điền thông tin

  • Ca gốc: ca cũ muốn đổi

  • Ca đích: ca mới cần đổi

  • Người duyệt đơn: Nhập email người quản lý trực tiếp (leader)

LƯU Ý

Đăng ký ca:

  • Nhân viên có thể đăng ký ca cho nhiều ngày

  • Khi nhân viên gửi đơn thì leader trực tiếp sẽ là người duyệt đơn.

Chỉnh sửa ca:

  • Chỉ áp dụng theo ca sửa kể từ ngày hôm sau (ngày hôm sau kể từ hôm sửa).

  • Các ca làm việc cũ vẫn sẽ theo thiết lập cũ, vẫn lưu trên hệ thống bình thường.

Last updated