Hướng dẫn xin/ duyệt làm thêm

Chức năng cho phép nhân viên báo làm thêm và leader có thể duyệt nhanh chóng ngay trên điện thoại

Nhân viên gửi đơn xin làm thêm

Vị trí: Ứng dụng ACheckin → Làm ngoài giờ

Nhân viên Chọn "Đăng ký" và điền thời gian, lý do, thời gian làm ngoài giờ tới leader (quản lý) trực tiếp của mình. Muốn xem lại các đơn xin làm ngoài giờ chọn "Lịch sử". Nhân viên có thể thu hồi được những đơn làm thêm có trạng thái chờ duyệt, bằng cách chọn "Thu hồi đơn".

Leader duyệt đơn OT

Vị trí: Ứng dụng ACheckin → Duyệt OT

Sau khi nhân viên gửi đơn xin làm thêm, leader sẽ nhận được thông báo.

Ấn vào Chưa duyệt và danh sách đơn hiển thị để Đồng ý hoặc Từ chối đơn xin OT.

Ấn vào Đã duyệt để theo dõi lịch sử các đơn đã duyệt.

Lưu ý:

  • Đơn của bạn: là danh sách đơn duyệt của nhân viên trực tiếp thuộc quyền quản lý cần phải duyệt

  • Đơn khác: là danh sách đơn duyệt của nhân viên phía dưới nhưng không thuộc quyền quản lý trực tiếp.

Last updated