Links

Webhook - Đồng bộ ACheckin với hệ thống quản lý có sẵn của Doanh nghiệp

Giải pháp đồng bộ trong việc sử dụng ứng dụng ACheckin với phần mềm quản lý mà Doanh nghiệp đang sử dụng

Webhook là gì?

Hiện nay, webhook là khái niệm rất phổ biến ở các hệ thống cho phép đồng bộ dữ liệu liên tục thông qua các hệ thống mà không cần mất công gọi qua gọi lại các API để lấy dữ liệu.
Nhận thấy các doanh nghiệp có nhu cầu cao về việc sử dụng webhook cho việc đồng bộ dữ liệu sang hệ thống của mình khi sử dụng ACheckin. Chính vì vậy, hệ thống ACheckin mở chức năng webhook cho phép các doanh nghiệp đấu nối thông qua việc cấu hình trực tiếp trên CMS vận hành Workspace.

Mô tả luồng hoạt động của Webhook ACheckin

Bật cấu hình Webhook trên CMS ACheckin

Vị trí: CMS -> Nhà phát triển -> Webhook -> Chọn Thêm
HÌnh 1: Danh sách Webhook

Thêm Webhook

Hình 2: Thêm Webhook
 • Tên Webhook (bắt buộc): đặt tên webhook
 • API URL (bắt buộc): địa chỉ API mà hệ thống ACheckin sẽ gọi tới sau khi cấu hình xong
 • API Key: chìa khóa mã nguồn để xác thực giữa hệ thống của doanh nghiệp và hệ thống ACheckin
 • Permissions: danh sách các trường dữ liệu sẽ đẩy sang hệ thống doanh nghiệp. Nếu không chọn thì khi truyền sang sẽ là Không xác định
 • Triggers: Action mà doanh nghiệp muốn đẩy dữ liệu sang
Chọn "Đồng ý" để lưu Webhook

Sửa/Xóa Webhook

Hình 3
 • Chọn button như hình 4 để sửa thông tin Webhook
Hình 4
 • Chọn button như hình 5 để xóa Webhook đã lưu
HÌnh 5

Mô tả API Webhook

Webhook Checkin

 • Phương thức: POST
 • Timeout: 5s
 • Header
Tham số
Bắt buộc
Mô tả
Kiểu dữ liệu
X-API-KEY
không
Là trường API Key khi tạo webhook. Nếu doanh nghiệp có cấu hình API Key thì khi truyền dữ liệu sang vui lòng check API Key trùng trước khi xử lý các bước tiếp theo
String
X-WEBHOOK-TYPE
Kiểu webhook: CHECKIN hoặc JOIN_EVENT (sự kiện)
String
 • Tham Số
Tham số
Bắt buộc
Mô tả
Kiểu dữ liệu
user_id
Id của nhân viên trong hệ thống ACheckin
string
sex
Giới tính của nhân viên. MALE hoặc FEMALE
string
phone_number
không
Số điện thoại của nhân viên
string
email
không
Email của nhân viên
string
company_id
không
Id công ty của nhân viên trong hệ thống ACheckin
string
office_location
không
Vị trí văn phòng của nhân viên
string
workspace_id
Id của workspace trong hệ thống ACheckin
string
machine_id
không
Id của máy checkin khi nhân viên checkin
string
name
Tên nhân viên
string
avatar
Ảnh đại diện của nhân viên
string
checkin_timestamp
Thời gian checkin của nhân viên. Dạng: time unix millisecond
number
working_group
không
object
working_group.begin
không
Thời gian bắt đầu ca. Chỉ đẩy sang khi lần đầu checkin. Dạng: HHmm
number
working_group.end
không
Thời gian kết thúc ca. Chỉ đẩy sang khi lần đầu checkin. Dạng: HHmm
number