Hướng dẫn gửi/ duyệt đơn bù ngày lễ

Chức năng cho phép nhân viên gửi đơn xin làm bù/ nghỉ bù ngày lễ và leader có thể duyệt nhanh chóng ngay trên điện thoại

Nhân viên tạo đơn bù

Vị trí: ACheckin → Đơn bù

Nhân viên chọn loại đơn theo thiết lập sẵn từ quản lý, thời gian, ghi chú gửi tới leader (quản lý) trực tiếp của mình tại mục "Đăng ký" và theo dõi các đơn của mình tại mục "lịch sử".

Leader duyệt đơn bù

Vị trí: ACheckin → Đơn bù

Sau khi nhân viên báo nghỉ, leader sẽ nhận được thông báo.

Ấn vào Đơn duyệt và danh sách đơn hiển thị để Đồng ý hoặc Từ chối đơn bù.

Ấn vào Lịch sử để theo dõi lịch sử các đơn bù của chính mình.

Ấn vào Đăng ký để đăng ký đơn bù cho chính mình.

Last updated