Hướng dẫn đăng nhập cho nhân viên mới

Nhân viên sẽ nhận được mail sau khi người quản lý thêm nhân viên vào workspace.

Sau khi nhận được mail thì làm theo hướng dẫn dưới đây

Bước 1: Tải ứng dụng

Bước 2: Quét mã mời được gửi vào mail

Bước 2: Đăng ký tài khoản theo số điện thoại

Bước 3: Nhập mã OTP được gửi tới và thiết lập mật khẩu

Bước 4: Chọn workspace để tham gia

Nếu bạn nghĩ mình đã có tài khoản, bạn có thể sử dụng tài khoản đã tồn tại của mình. Bạn có thế chọn nút "Quên mật khẩu" ở màn hình đăng nhập trên ứng dụng nếu bạn gặp vấn đề trong việc đăng nhập.

Trong trường hợp nhân viên thay đổi sổ điện thoại mới, và vẫn muốn lưu các dữ liệu tại tài khoản hiện tại, nhân viên vui lòng liên lạc Admin để thay đổi số điện thoại theo hướng dẫn dưới đây.

Last updated