Links
Comment on page

Đăng ký tài khoản

Đăng ký sử dụng để có thể trải nghiệm ACheckin

Đăng ký trên trình duyệt

Bước 1: Truy cập https://acheckin.vn/register
Bước 2: Đăng ký tài khoản theo số điện thoại
Mỗi số điện thoại mở được nhiều tài khoản khác. Nếu bạn đã lập tài khoản từ trước vui lòng nhập mật khẩu cũ. Nếu chưa có tài khoản thì nhập mật khẩu mới tạo.
Bước 3: Nhập mã OTP được gửi tới và thiết lập mã bảo mật
Bước 4: Nhập thông tin workspace
Workspace trong ACheckin là "Không gian làm việc" mà bạn khởi tạo cho doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp tương ứng với một workspace.
Ví dụ: Công ty bạn tên là "Google" --> Tên workspace tương ứng sẽ là "google". Trang quản trị sẽ là google.acheckin.vn
Thông tin workspace
Tên workspace bắt buộc có ít nhất 3 ký tự trở lên bao gồm các chữ cái từ a - z và chữ số 0 - 9, chữ thường không viết hoa và không được trùng với tên các workspace đã có.

Đăng ký trên điện thoại

Bước 1: Tải ứng dụng
Truy cập https://acheckin.vn/download trên điện thoại để tải ứng dụng. Hoặc tải trên kho tải GooglePlay hoặc Appstore.
Bước 2: Đăng ký tài khoản theo số điện thoại
Chọn Đăng nhập bằng số điện thoại để đăng ký
Bước 3: Nhập mã OTP được gửi tới và thiết lập mật khẩu
Bước 4: Nhập thông tin workspace
Workspace trong ACheckin là "Không gian làm việc" mà bạn khởi tạo cho doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp tương ứng với một workspace.
Ví dụ: Công ty bạn tên là "Google" --> Tên workspace tương ứng sẽ là "google". Trang quản trị sẽ là google.acheckin.vn
Tên workspace bắt buộc có ít nhất 3 ký tự trở lên bao gồm các chữ cái từ a - z và chữ số 0 - 9, chữ thường không viết hoa và không được trùng với tên các workspace đã có.