Đăng ký tài khoản

Đăng ký sử dụng để có thể trải nghiệm ACheckin

Đăng ký trên trình duyệt

Bước 1: Truy cập https://acheckin.vn/register

Bước 2: Đăng ký tài khoản theo số điện thoại

Mỗi số điện thoại mở được nhiều tài khoản khác. Nếu bạn đã lập tài khoản từ trước vui lòng nhập mật khẩu cũ. Nếu chưa có tài khoản thì nhập mật khẩu mới tạo.

Bước 3: Nhập mã OTP được gửi tới và thiết lập mã bảo mật

Bước 4: Nhập thông tin workspace

Workspace trong ACheckin là "Không gian làm việc" mà bạn khởi tạo cho doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp tương ứng với một workspace.

Ví dụ: Công ty bạn tên là "Google" --> Tên workspace tương ứng sẽ là "google". Trang quản trị sẽ là google.acheckin.vn

Tên workspace bắt buộc có ít nhất 3 ký tự trở lên bao gồm các chữ cái từ a - z và chữ số 0 - 9, chữ thường không viết hoa và không được trùng với tên các workspace đã có.

Đăng ký trên điện thoại

Bước 1: Tải ứng dụng

Truy cập https://acheckin.vn/download trên điện thoại để tải ứng dụng. Hoặc tải trên kho tải GooglePlay hoặc Appstore.

Bước 2: Đăng ký tài khoản theo số điện thoại

Bước 3: Nhập mã OTP được gửi tới và thiết lập mật khẩu

Bước 4: Nhập thông tin workspace

Workspace trong ACheckin là "Không gian làm việc" mà bạn khởi tạo cho doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp tương ứng với một workspace.

Ví dụ: Công ty bạn tên là "Google" --> Tên workspace tương ứng sẽ là "google". Trang quản trị sẽ là google.acheckin.vn

Tên workspace bắt buộc có ít nhất 3 ký tự trở lên bao gồm các chữ cái từ a - z và chữ số 0 - 9, chữ thường không viết hoa và không được trùng với tên các workspace đã có.

Last updated