Hướng dẫn xin/duyệt đơn xin làm việc từ xa

Hướng dẫn xin làm việc từ xa - Nhân viên

Vị trí: Ứng dụng Appota → Đơn báo

Chọn thời gian và lý do nghỉ Xin làm việc tại nhà (Lý do mà khi thiết lập đã chọn Theo dõi checkin, tên lý do tùy vào thiết lập ban đầu)

Hướng dẫn duyệt làm việc từ xa - Quản lý (leader)

Vị trí: Ứng dụng Appota → Duyệt đơn

Sau khi nhân viên xin nghỉ “Làm việc tại nhà" người quản lý sẽ nhận được thông báo.

Hoặc vào mục Duyệt đơn --> Chờ duyệt

Chọn Đồng ý để chấp nhận đơn duyệt nghỉ (Duyệt lần 1)

Last updated