Hướng dẫn thay đổi số điện thoại đăng nhập của nhân viên

Chức năng này giúp chuyển các dữ liệu thuộc tài khoản hiện tại sang số điện thoại mới của nhân viên.

Vị trí: CMS --> Quản lý nhân sự --> Nhân viên --> Nhập từ khóa và tìm kiếm nhân viên --> sửa số điện thoại --> Cập nhật

Số điện thoại mới là số chưa tồn tại trong work space;

Số điện thoại cần nhập đúng định dạng

Sau khi số điện thoại mới được lưu thành công, nhân viên cần đăng nhập lại ACheckin bằng số điện thoại mới, nhập mã xác thực OTP được gửi về, nhập mật khẩu và chọn work space công ty. Mọi dữ liệu cũ của nhân viên sẽ được chuyển hết sang tài khoản đăng nhập với số điện thoại mới này.

Last updated