Thiết lập ngày nghỉ

Thiết lập ngày nghỉ trong năm của doanh nghiệp

Vị trí: CMS → Quản lý nhân sự → Ngày nghỉ

Thiết lập ngày nghỉ lặp

Hành động này để thiết lập ngày nghỉ cuối tuần lặp lại của cả năm. Ví dụ: mặc định nghỉ ngày chủ nhật.

Lịch làm việc của cả năm hiển thị trên màn hình.

  • Màu xanh là ngày đi làm

  • Màu đỏ là ngày nghỉ lễ

  • Màu xám là ngày nghỉ cuối tuần

Thiết lập ngày nghỉ lễ

Hành động này để thiết lập ngày nghỉ lễ của nhà nước hoặc của doanh nghiệp. Ví dụ: nghỉ lễ 30/4

Chọn Thiết lập nghỉ lễ --> Chọn năm --> Thêm ngày lễ/ Thêm từ bản mẫu

Trong đó:

  • Thêm ngày lễ: Thiết lập ngày lễ điền tay. Điền tên ngày lễ, thời gian bắt đầu, kết thúc và tích chọn áp dụng tính công, nếu có ca làm việc vào ngày lễ hoặc ngược lại.

  • Thêm từ bản mẫu: Có danh sách ngày nghỉ lễ theo quy định, Admin chọn năm áp dụng và chọn thêm.

Sửa đổi ngày nghỉ

Đối những ngày nghỉ đã thiết lập cũng có thể thay đổi bằng cách ấn vào từng ngày trong Lịch làm việc để sửa hoặc xóa ngày nghỉ.

Last updated