Links

Hướng dẫn bổ sung/sửa đổi thông tin cá nhân của nhân viên

Nhân viên sau khi được vào workspace, nhân viên hoặc Admin có thể bổ sung hoặc sửa đổi thông tin cá nhân bằng hai cách.
Cách 1: Nhân viên tự cập nhật thông tin của mình tại ACheckin
Vị trí: ACheckin --> Thêm --> Thông tin cá nhân --> Thông tin --> Cập nhật thông tin cá nhân --> Điền đầy đủ thông tin --> cập nhật
Cách 2: Admin bổ sung/ sửa đổi tại CMS
Vị trí: CMS --> Quản lý nhân sự --> Nhân viên --> Nhập từ khóa và tìm kiếm nhân viên --> Bổ sung/sửa đổi thông tin --> Cập nhật
Admin bổ sung/ Thay đổi thông tin cá nhân của nhân viên tại CMS