Hướng dẫn bổ sung/sửa đổi thông tin cá nhân của nhân viên

Nhân viên sau khi được vào workspace, nhân viên hoặc Admin có thể bổ sung hoặc sửa đổi thông tin cá nhân bằng hai cách.

Cách 1: Nhân viên tự cập nhật thông tin của mình tại ACheckin

Vị trí: ACheckin --> Thêm --> Thông tin cá nhân --> Thông tin --> Cập nhật thông tin cá nhân --> Điền đầy đủ thông tin --> cập nhật

Cách 2: Admin bổ sung/ sửa đổi tại CMS

Vị trí: CMS --> Quản lý nhân sự --> Nhân viên --> Nhập từ khóa và tìm kiếm nhân viên --> Bổ sung/sửa đổi thông tin --> Cập nhật

Last updated