Hướng dẫn xin/duyệt nghỉ

Chức năng cho phép nhân viên báo nghỉ và leader có thể duyệt nhanh chóng ngay trên điện thoại

Nhân viên báo nghỉ

Vị trí: Ứng dụng ACheckin → Đơn báo

Nhân viên chọn "Đăng ký" điền thời gian, lý do nghỉ tới leader (quản lý) trực tiếp của mình và chọn "Lịch sử" để xem lại các đơn xin nghỉ của mình.

Nhân viên có thể thu hồi đơn báo nghỉ khi leader chưa duyệt đơn và đơn vẫn chưa đến thời gian xin, khi muốn thay đổi lý do hoặc ngày nghỉ, bằng cách: Chọn Lịch sử --> Chọn đơn muốn thu hồi --> Thu hồi đơn

Clip hướng dẫn báo nghỉ

Leader duyệt đơn báo nghỉ

Vị trí: Ứng dụng ACheckin → Duyệt đơn

Sau khi nhân viên báo nghỉ, leader sẽ nhận được thông báo.

Ấn vào Chờ duyệt và danh sách đơn hiển thị để Đồng ý/Từ chối từng đơn hoặc nhiều đơn nghỉ.

Trong đó:

  • Click vào Chọn tất cả để duyệt tất cả đơn

  • Click vào một vài đơn để để duyệt những đơn đó

  • Click vào Lọc đơn để chuyển sang màn lọc: Lọc theo tên nhân viên, lọc theo thời gian

  • Click "Bỏ lọc" để xem danh sách tất cả đơn báo.

Ấn vào Đã duyệt để theo dõi lịch sử các đơn đã duyệt.

Lưu ý:

  • Đơn của bạn: là danh sách đơn duyệt của nhân viên trực tiếp thuộc quyền quản lý cần phải duyệt

  • Đơn khác: là danh sách đơn duyệt của nhân viên phía dưới nhưng không thuộc quyền quản lý trực tiếp.

  • Những đơn quá thời gian duyệt theo cài đặt Giới hạn thười gian leader duyệt đơn, sẽ không thể duyệt.

Last updated