Quản lý phụ

Những nhân viên được thêm là Quản lý phụ của một phòng/ban/nhóm bất kỳ sẽ có thể nhân được thông báo các đơn báo từ nhân viên mình cùng quản lý. Tuy nhiên không có quyền để duyệt các đơn trên.

Vị trí: CMS → Chọn Quản lý nhân sự → Công ty

Last updated