Links
Comment on page

Hướng dẫn thêm nhóm quản trị mới

Bằng cách chia từng nhóm quản trị bạn có thể phần quyền theo từng nhóm với các chức năng và quyền xem khác nhau.
Vị trí: CMS → Hệ thống → Quản trị viên
Khi bạn khởi tạo workspace của mình, trong trang quản lý CMS đã có sẵn 3 nhóm quản trị mặc định. Nếu bạn thấy 3 nhóm này phù hơp thì bạn chỉ cần thêm vào Nhân Viên của mình. Ngược lại, bạn có thể chỉnh sửa hoặc thêm vào các nhóm quản trị mới trong workspace của mình.
Danh sách các nhóm quản trị, quyền truy cập và số lượng thành viên được hiển thị trên màn hình.

Thêm nhóm quản trị mới

Bước 1: Chọn Thêm nhóm quản trị để tạo nhóm
Bước 2: Nhập tên nhóm --> Chọn quyền truy cập --> Tích chọn cho phép vào từng chức năng bạn muốn cho phép nhóm này truy cập --> Thêm nhóm quản trị

Thêm nhân viên vào nhóm quản trị

Bước 1: Chọn biểu tượng chi tiết
ở từng nhóm quản trị đã tạo
Bước 2: Chọn nút Thêm thành viên
Bước 3: Nhập vào email Nhân viên bạn muốn thêm vào nhóm quản trị → Bấm Đồng ý.
Nhân viên phải là người đã được mời vào workspace hoặc nằm trong danh sách nhân viên đã được thêm vào workspace