Thiết lập màn hình máy checkin

Màn hình máy checkin là một công cụ hữu hiệu để truyền thông tới nhân viên

Trang quản trị (CMS) → Quản lý tài nguyên → Máy checkin

Trong đó:

  • Loại máy checkin: Mỗi loại máy checkin sẽ hiển thị màn hình khác nhau.

  • Thời gian tạo mã QR (Giây): Thời gian mã QR thay đổi

  • Loại hình nền: Có 2 dạng hình nền là video và ảnh. Yêu cầu file upload lên là nhỏ hơn 50MB

Last updated