Thiết lập lời chào

Lời chào là chức năng giúp xây dựng văn hóa doanh nghiệp, truyền thông các hoạt động nội bộ và giúp việc chấm công thoải mái và vui vẻ hơn

Lời chào là chức năng gửi lời nhắn tới nhân viên sau khi checkin, có thể thiết lập nhóm các câu chào được gửi tới từng người hoặc tất cả nhân viên trong workspace.

  • Thông báo lời chào áp dụng với hình thức checkin bằng QR Code động

  • Đối với hình thức checkin bằng QR Code động thì nếu máy checkin có loa thì sẽ có giọng đọc lời chào.

Vị trí: CMS → Quản lý nhân sự → Thiết lập lời chào

Trong đó

  • Lời chào chung: Là lời chào được gửi tới tất cả nhân viên trong workspace. Lời chào sẽ được gửi random từ danh sách đã thiết lập

Chọn nút Thêm lời chào và nhập nội lời chào theo cấu trúc mẫu (%name - là tên người nhận được cá nhân hóa), loại lời chào (Checkin hoặc checkout), thời gian áp dụng và ấn đồng ý.

  • Lời chào cá nhân: Là lời chào gửi tới 1 thành viên trong workspace trong 1 thời gian cụ thể được thiết lập sẵn. Ví dụ: ngày sinh nhật, vinh danh,...

Chọn thêm lời chào cá nhân và nhập các thông tin: Người nhận, nội dung, loại, thời gian bắt đầu kết thúc lời chào và ấn đồng ý.

Last updated