Thiết lập màn hình máy checkin

Màn hình máy checkin là một công cụ hữu hiệu để truyền thông tới nhân viên

Điều kiện để sử dụng tính năng này là workspace phải chọn hình thức chấm công qua QR Code đ

Trang quản trị (CMS) → Quản lý tài nguyên → Máy checkin

Loại máy checkin: Mỗi loại máy checkin sẽ hiển thị màn hình khác nhau.

Vị trí máy: Nhập vị trí máy để ghi chú thông tin

Loại hình nền: Có 2 dạng hình nền là video và ảnh. Yêu cầu file upload lên là nhỏ hơn 10M

Upload file dưới 10M để thay ảnh

Last updated