Thiết lập màn hình máy checkin

Màn hình máy checkin là một công cụ hữu hiệu để truyền thông tới nhân viên

Điều kiện để sử dụng tính năng này là workspace phải chọn hình thức chấm công qua QR Code đ

Trang quản trị (CMS) → Quản lý tài nguyên → Máy checkin

Để thiết lập màn hình checkin chọn vào biểu tượng chỉnh sửadanh sách máy checkin đã cài

Chỉnh sửa thiết lập máy checkin
Thay đổi và cập nhật thông tin

Loại máy checkin: Mỗi loại máy checkin sẽ hiển thị màn hình khác nhau.

Loại máy checkin

Vị trí máy: Nhập vị trí máy để ghi chú thông tin

Loại hình nền: Có 2 dạng hình nền là video và ảnh. Yêu cầu file upload lên là nhỏ hơn 10M

Có thể upload ảnh hoặc video

Upload file dưới 10M để thay ảnh