Links
Comment on page

Thiết lập màn hình máy checkin

Màn hình máy checkin là một công cụ hữu hiệu để truyền thông tới nhân viên
Điều kiện để sử dụng tính năng này là workspace phải chọn hình thức chấm công qua QR Code đ
Trang quản trị (CMS) → Quản lý tài nguyên → Máy checkin
Để thiết lập màn hình checkin chọn vào biểu tượng chỉnh sửa
danh sách máy checkin đã cài
Chỉnh sửa thiết lập máy checkin
Thay đổi và cập nhật thông tin
Loại máy checkin: Mỗi loại máy checkin sẽ hiển thị màn hình khác nhau.
Loại máy checkin
Vị trí máy: Nhập vị trí máy để ghi chú thông tin
Loại hình nền: Có 2 dạng hình nền là video và ảnh. Yêu cầu file upload lên là nhỏ hơn 10M
Có thể upload ảnh hoặc video
Upload file dưới 10M để thay ảnh