Links
Comment on page

Tạo QR Code chấm công

Áp dụng cho hình thức chấm công bằng QR Code tĩnh.

Vị trí

Trang quản trị (CMS) → Quản lý tài nguyên → Văn phòng

Hướng dẫn tạo QR Code tĩnh

Bước 1: Thêm văn phòng
Bước 2: Tại danh sách văn phòng đã thêm. Chọn
để tạo QR Code
Thêm QR Code
Bước 3: Tải QR Code về và in ra sử dụng để nhân viên quét checkin
Tải về và in QR Code ra sử dụng