Tạo QR Code chấm công

Áp dụng cho hình thức chấm công bằng QR Code tĩnh.

Vị trí

Trang quản trị (CMS) → Quản lý tài nguyên → Văn phòng

Hướng dẫn tạo QR Code tĩnh

Bước 1: Thêm văn phòng

pageThêm văn phòng

Bước 3: Tải QR Code về và in ra sử dụng để nhân viên quét checkin

Last updated