Hướng dẫn Check-in và Check-out bằng mã QR Code và Vị trí

Nhân viên chấm công bằng cách sử dụng ứng dụng ACheckin để check-in và check-out tại công ty thông qua mã QR Code động, tĩnh và sử dụng vị trí.

Hướng dẫn Check-in và Check-out bằng mã QR Code

Vị trí: ACheckin --> Chọn nút quét mã --> Quét mã QR Code (Động hoặc tĩnh)

Khi Check-in/Check-out, dù là ở Homespace hay Workspace, các nhân viên đều có thể chấm công nhanh chóng bằng cách chọn nút “ Quét mã QR”. Hoặc chọn cách quét mã bằng Camera thường cảu các thiết bị chạy iOS.

Trong 1 ca, lần quét gần thời gian bắt đầu ca nhất, sẽ được tính là Check-in (Vào ca), từ các lần quét sau thời gian làm , hệ thống sẽ ghi nhận là Check-out (ra ca) và sẽ chỉ lưu lại lần quét cuối cùng là giờ Check-out hợp lệ.

Cho phép Ứng dụng truy cập Camera của thiết bị → Dùng thiết bị quét mã QR trên màn hình máy Checkin của công ty đã được thiết lập theo hướng dẫn tại đây.

Sau khi quét và nhận được 1 thông báo lời chào → Bạn đã Check-in/ Check-out thành công!

Hướng dẫn Check-in và Check-out bằng Vị trí

Sau khi ấn vào biểu tượng bản đồ, với điều kiện đang trong vị trí văn phòng đã được thiết từ Admin, nhân viên nhận được 1 thông báo lời chào → Bạn đã Check-in/ Check-out thành công!

Last updated