Thiết lập trên CMS tính năng làm việc từ xa

Bật/chỉnh sửa tính năng Làm việc từ xa

Đối với workspace muốn thiết lập chức năng theo dõi hoạt động làm việc từ xa của nhân viên, người quản trị (có quyền vào CMS) thiết lập các bước như sau:

CMS → Quản lý nhân sự → Báo nghỉ/Làm

Vào danh sách nghỉ và thêm lý do nghỉ "Làm việc tại nhà". Ấn vào Theo dõi checkin để bật chức năng này.

Phần chọn thời gian là thời gian mỗi lần ứng dụng ACheckin nhắc nhân viên báo cáo (chụp ảnh và gửi location) tới leader.

Nhà quản trị cũng có thể thiết lập việc Làm việc tại nhà trừ bao nhiêu % ngày phép hoặc ngày công. Nếu vẫn tính như ngày đi làm thì điền 0.

Quản lý các đơn làm việc từ xa trên trang CMS

Trong mục Đơn báo/ Làm thêm --> Đơn báo --> Tìm Làm việc tại nhà/ hoặc Làm việc từ xa --> click vào từng đơn để xem thông tin chi tiết đơn nghỉ và các Log ảnh, vị trí.

Trong mục Báo cáo: Báo cáo tính công Hưởng Lương (HL) nếu đơn đã được người quản lý duyệt chấm công; nếu người quản lý không duyệt chấm công -> ngày đó sẽ là không lương (KL).

Last updated