Sơ đồ tổ chức nhân sự

Cần Thiết lập sơ đồ tổ chức nhân sự --> Thiết lập các nhóm và người đứng đầu --> Thêm nhân viên.

Hướng dẫn tạo sơ đồ tổ chức nhân sự (cây nhân sự)

Vị trí: CMS → Quản lý nhân sự → Cây nhân sự

Tùy chỉnh các cấp nhân sự phù hợp với doanh nghiệp

Thiết lập người quản lý (leader) các cấp theo cây nhân sự

Leader của công ty sẽ có quyền xem đơn nghỉ của tất cả các cấp và chỉ duyệt được cấp dưới mình gần nhất.

Vị trí: CMS → Quản lý nhân sự → Công Ty

Vai trò: Leader của công ty sẽ có quyền xem đơn nghỉ của tất cả các cấp và chỉ duyệt được cấp dưới mình gần nhất. Ví dụ: Leader Team sẽ có quyền duyệt đơn cho nhân viên trong Team và Leader Ban sẽ có quyền view các đơn xin nghỉ từ Team.

Vui lòng cài đặt toàn bộ theo từng cấp nhân sự của doanh nghiệp.

Nhà quản trị cần cập nhật đủ thông tin và vị trí của nhân viên trong từng phòng ban để cài đặt leader duyệt đơn.

Quy trình thêm nhân viên vào workspace

Vị trí: CMS → Chọn Quản lý nhân sự → Nhân Viên

Quy trình

Cách 1:

  1. Nhân viên kích hoạt thư mời qua mail (Chỉ nhân viên được mới được tham gia workspace).

Cách 2:

Tạo đường link/QR Code để mời nhân viên tham gia workspace (có hạn dùng). Bất cứ ai có đường link này đều có thể yêu cầu tham gia.

Nhân viên cần tải ứng dụng ACheckin để kích hoạt. Xem hướng dẫn tại đây.

Hướng dẫn

pageThêm nhân viên vào workspace

Last updated