Chấm công qua Vị Trí/ QR Code tĩnh

Mỗi địa điểm sẽ được xác định bằng vị trí trên bản đồ hoặc kèm theo 1 QR Code tĩnh.

Hệ thống sẽ thiết lập vị trí văn phòng thông qua định vị

Yêu cầu: Mỗi nhân viên cần cho phép ứng dụng ACheckin truy cập vị trị

Ưu điểm:

  • Không cần thiết bị

  • Dễ dàng thiết lập

Thiết lập:

  1. Tạo/thêm văn phòng. Mỗi văn phòng sẽ tương ứng với 1 địa điểm (kinh độ, vĩ độ) được thiết lập sẵn.

  2. Tạo QR Code (Nếu muốn nhân viên quét QR Code tĩnh thì in ra để tại địa điểm đó, nhân viên sẽ dùng ứng dụng ACheckin để quét chấm công)

Last updated