Kiểm duyệt thiết bị đăng nhập

ACheckin chỉ cho phép 1 Tài khoản đăng nhập trên 1 thiết bị. Nếu có tài khoản đăng nhập ở 1 thiết bị mới thì một email Thông báo yêu cầu đăng nhập sẽ được gửi tới Quản trị viên.

Khi đăng nhập trên 1 thiết bị mới và chọn vào workspace, màn hình ứng dụng ACheckin sẽ hiện lên thông báo

Ấn Gửi email để thông báo và yêu cầu quản trị viên xét duyệt.

Xét duyệt các thiết bị đăng nhập theo yêu cầu

Vị trí: CMS → Quản lý nhân sự → Kiểm duyệt đăng nhập

Danh sách các thiết bị đăng nhập sẽ được hiển thị. Chọn thiết bị để duyệt hoặc từ chối

Mục lịch sử sẽ hiện các thiết bị đã được duyệt. Khi được duyệt, nhân viên sẽ có thể đăng nhập tài khoản trên thiết bị mới.

Chọn Cài đặt để cài đặt kiểm duyệt/quản lý thiết bị và cài đặt xuất báo cáo quản lý

Thiết lập người xét duyệt

Mặc định email sẽ gửi tới owner của workspace. Để thiết lập người nhận mail và duyệt ấn vào Hệ thống --> Cầu hình --> Cấu hình chung để thiết lập

Last updated