Hướng dẫn gửi/ Duyệt đơn bù xin duyệt chấm công thiếu giờ trên ACheckin

Giúp nhân viên kiểm tra ngày công và xin duyệt bù công khi chấm công thiếu giờ trên ACheckin

Nhân viên gửi Đơn bù xin duyệt chấm công thiếu

Vị trí: ACheckin --> Cá nhân

Nếu đã đúng số ngày công thực tế làm việc: Click "Đồng ý Ngày công": để xác nhận bạn đồng ý số ngày công hiện tại (sau khi đồng ý bạn sẽ không thể gửi đơn thay đổi chấm công đến thời điểm ngày hôm đó)

Nếu thiếu ngày công so với thực tế đã làm việc: Click "Thay đổi Chấm công "--> Vào màn hình "Dữ liệu chấm công", điền lý do thiếu ngày công "Gửi yêu cầu" cho leader để được duyệt ngày công bị thiếu

Nhân viên được gửi đơn bù công trong khoảng thời gian cho phép, đã được thiết lập ở cài đặt

Nếu Leader duyệt các đơn bù thì bạn sẽ được tính chấm công đủ;

Nếu Leader không duyệt thì mặc định số ngày công thiếu sẽ trừ phép (có làm tròn số, ví dụ: thiếu 0.88 làm tròn 0.9).

Leader duyệt Đơn bù thiếu ngày công

Có 2 cách để leader duyệt đơn chấm công:

Cách 1: Leader duyệt tại App ACheckin

Sau khi nhân viên gửi đơn, leader sẽ nhận được thông báo, ấn vào Thông báo --> chấm công

Hoặc:

Vị trí: ACheckin --> Nhân viên (Danh sách nhân viên) --> Chấm công

Leader chọn đơn duyệt chấm công muốn duyệt, ấn "Đồng ý" hoặc "Từ chối".

Leader chỉ được phép duyệt đơn trong thời gian được phép duyệt, theo cài đặt.

Leader có thể "Từ chối" hoặc "Đồng ý" hàng loạt vào ngày cuối cùng theo chu kì duyệt mà admin cài đặt. Đối với các ngày khác trong chu kì duyệt, những đơn không được chọn vẫn trong trạng thái chờ duyệt tại mục chấm công.

Nếu quá thời gian cài đặt trên, các đơn bù công Leader không chọn sẽ tự động bị "Từ chối" hoặc "Đồng ý" theo cài đặt và lưu tại mục Lịch sử.

Leader có thể thay đổi trạng thái đơn bằng cách chọn đơn muốn thay đổi tại mục "Lịch sử" --> Click chọn "Thay đổi" nếu bạn muốn đổi trạng thái từ "Đồng ý" thành "Từ chối" hoặc ngược lại, hoặc chọn "Giữ nguyên" nếu không muốn đổi.

Cách 2: Admin/Leader duyệt đơn bằng cách thay đổi trạng thái trên CMS .

Last updated